"Jsem advokátka, matka, manželka a podnikatelka, ale především jsem člověk, a proto je pro mě lidský přístup prioritou."

PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTUJI V TĚCHTO OBLASTECH:

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Vymáhání pohledávek
 • Smluvní dokumentace
 • Zakládání společností
 • Právo cenných papírů
 • Zastupování před soudy

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Právo nemovitostí
 • Tvorba a revize smluv
 • Sousedské právo
 • Zastupování před soudy
 • Exekuce a insolvence

RODINNÉ PRÁVO

 • Rozvod manželství sporný i dohodou
 • Vypořádání SJM
 • Úprava poměrů k dětem
 • Výživné

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Pracovně právní dokumentace
 • Pracovní úraz
 • Náhrada škody
 • Zastupování před soudy

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Ochrana práv poškozených
 • Úkony směřující k propuštění z vazby či TOS

ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Přestupkové právo
 • Stavební právo
 • Katastrální právo
 • Sepis ústavních stížností

CENA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od individuální dohody advokáta s klientem a je vždy závislá na obsahu právní služby. Standardně odměna advokáta činí 1.750,-Kč za každou, byť jen započatou, hodinu práce. Při dlouhodobější spolupráci je možné sjednat slevu z hodinové taxy, popř. paušální úhradu právních služeb za zvýhodněných podmínek. Za vstupní konzultaci zahrnující zejména seznámení se předmětem požadované právní služby přísluší advokátovi odměna ve výši 500,-Kč za každých, byť jen započatých 20 min této konzultace. V případě, že dojde k podpisu smlouvy o poskytování právních služeb, bude tato první vstupní konzultace ve věci v rozsahu 20 min. poskytnuta zdarma.

CO OD KLIENTŮ
VYŽADUJI

Právní služby poskytuji na základě plné moci a smlouvy o poskytování právní pomoci, v níž jsou specifikována veškerá práva a povinnosti advokáta a klienta, včetně výše odměny, platebních podmínek, či sjednaných možností ukončení smlouvy, apod. Při vstupní konzultaci je vyhotoven vstupní dotazník stanovující podmínky spolupráce v mezidobí od žádosti klienta o poskytnutí právních služeb do podpisu smlouvy o právní pomoci. Vstupní dotazník je ke stažení zde, přičemž konkrétní podmínky spolupráce se mohou lišit v závislosti na dohodě advokáta s klientem. Podmínkou mé spolupráce s klienty je vždy otevřený přístup a maximální vzájemná důvěra a součinnost.

S KÝM
SPOLUPRACUJI

Pro zajištění rychlosti a maximálního pohodlí klientů úzce spolupracuji s notářkou sídlící v téže budově jako naše kancelář.

Součinnost s advokáty v Čechách i na Moravě mi umožňuje poskytovat právní služby na území celé republiky. Neopominutelnými jsou pak kontakty s exekutory zajišťující hladký průběh vykonávacího řízení.

INFORMACE
PRO SPOTŘEBITELE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

KONTAKT

Desing ah / HTML vp © 2015-2023